program
            spoločnosti
                                  
na rok 2016

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická Informácia  2/2016 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV Z ANALÝZY MAZACÍCH  OLEJOV

Častou a dôležitou požiadavkou pri realizácií správneho mazania strojov, organizovanej tribotechniky je to, že na základe výsledkov z kontroly kvalitatívnych ukazovateľov  mazacích olejov z laboratória a získaných údajov z prevádzky strojov treba vypracovať odborný posudok. Je to úloha veľmi náročná a vyžaduje si teoretické a aj praktické skúsenosti súvisiace s realizáciou tribotechnickej diagnostiky v praxi. Hneď v úvode  treba pripomenúť, že každá skupina mazacích olejov má svoje špecifické vlastnosti. To znamená, že pre jednotlivé skupiny, druhy mazacích olejov je treba stanoviť kvalitatívne ukazovatele, ktoré majú byť vystavené ku kontrole. Je to dôležité a môže to značne ovplyvniť výsledok z kontroly a celkové náklady na tribotechnickú diagnostiku, analýzu mazív. Veľký a rozhodujúci vplyv na očakávaný výsledok má aj správny postup pri odbere vzorky oleja a výber odberného miesta. Na vypracovanie odborného posudku potrebného pre riešenie daného problému treba často okrem analýzy výsledkov z kontrolovaných kvalitatívnych ukazovateľov doplniť aj ďalšie  údaje....

 

 

 

 

 

 

Aktuality

pozývame Vás zúčastniť sa kurzu TRIBOTECHNIK I., ktorý organizujeme v dňoch 7.-9.  júna 2016 v Bratislave.

           


Po absolvovaní odborného kurzu TRIBOTECHNIK I. je možné pokračovať kurzom TRIBOTECHNIK II.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň Tribotechnik II. v oblasti organizácie tribotechniky a  analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008.
Absolventi  školenia splnia požiadavku, aby mohli vykonať certifikačnú skúšku na Certifikačnom orgáne personálu (COP TD) a získať medzinárodne platný certifikát v kvalifikačnom stupni II.
 - Tribotechnik II. Kurz budeme realizovať v prípade dostatočného počtu záujemcov. Ak máte záujem o absolvovanie kurzu TRIBOTECHNIK II., kontaktujte nás.
   


 

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

 

prihláška 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk