program
            spoločnosti
                                  
na rok 2017

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická informácia 2/2017 

KONTROLY STAVU MAZÍV V PREVÁDZKE

 

V  tribotechnickej praxi sa stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú zo subjektívnych,  ale  aj objektívnych dôvodov, teda často ide o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechnicky, mazacích služieb, ale aj  z nesprávnych postupov a spôsobov kontroly stavu mazív v prevádzke. Tejto  činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej  verejnosti, ktorá má byť zameraná hlavne na zabezpečenie spoľahlivosti strojov a zariadení.

 

 

 

 

 

 

Aktuality 

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s MŠVVaŠ SR a SAV zorganizoval 27. apríla 2017 v Bratislave konferenciu FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA.

Tlačovú správu z konferencie nájdete TU


26. apríla 2017 sa konala odborná konferencia POHONNÉ LÁTKY A MAZIVÁ PRE AUTOMOBILY, ktorú sme organizovali ako sprievodný program tohtoročného AUTOSALÓNU na Inchebe. Akcie sa zúčastnilo 50 účastníkov, medzi nimi boli aj členovia našej spoločnosti a študenti STU v Bratislave.


Podľa záujmu odbornej verejnosti pripravíme odborný kurz
  TRIBOTECHNIK I.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2800. 

Kurz plánujeme zorganizovať na jeseň 2017. 

V roku 2016 si pripomíname 50 rokov od vzniku názvu TRIBOLÓGIA.
Zaujímavé informácie o začiatkoch tribológie nájdete v článku Dr. Pavla Klucha v odbornom časopise MOT´or - Nová technika (str.52-54) v
júnovom čísle 

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

 

prihláška 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk